Seoladh leabhair: 30 Bealtaine 2018 24 May 2018

Seolfar an saothar nua le hAntain Mac Lochlainn, Ó Bhéarla go Gaeilge, ar 6.00pm, an 30 Bealtaine. Is i gCeannoifig nua Fhoras na Gaeilge a bheidh an seoladh ar siúl, 63–66 Sráid Amiens. Tá fáilte is fiche roimh chách.

Treoirleabhar aistriúcháin is ea Ó Bhéarla go Gaeilge a dhéanann an léitheoir a threorú céim ar chéim tríd an phróiseas aistriúcháin, ó leibhéal an fhocail go leibhéal na habairte.

Cuirtear an léitheoir i ngleic leis na dúshláin is minice a thagann aníos san obair agus tugtar léargas ar na straitéisí a úsáideann aistritheoirí gairmiúla le fadhbanna a réiteach. Tá a lán cleachtaí i ngach aonad ar ghnéithe den chiall, den chomhréir agus den stíl.

Ó Bhéarla go Gaeilge

Tá Cois Life buíoch de Chlár na Leabhar Gaeilge (Foras na Gaeilge) agus den Chomhairle Ealaíon as a gcúnamh.

Is le cabhair deontais i gcomhair tograí Gaeilge a d’íoc an tÚdarás um Ard-Oideachas trí Choláiste na hOllscoile, Corcaigh a foilsíodh an leabhar seo.

« Ráiteas ó Cois Life
Suirbhé do mhúinteoirí iarbhunscoile »