Téarmaí agus Coinníollacha

Rialaíonn na téarmaí agus na coinníollacha a leagtar amach thíos úsáid shuíomh gréasáin Cois Life Teoranta (dá ngairtear ‘Cois Life (Cló Iar-Chonnacht)’ anseo feasta). Tá na téarmaí agus na coinníollacha seo ann mar dhíon cosanta duit féin agus do Cois Life (Cló Iar-Chonnacht) agus a ghníomhairí. Iarrtar ort, le do thoil, do dhóthain ama a ghlacadh lena léamh go cúramach.

Má úsáideann tú an suíomh idirlín, measfar go bhfuil glactha agat leis na téarmaí agus na coinníollacha agus beidh an suíomh gréasáin á úsáid agat ar do phriacal féin.

Eolas ginearálta

Tá an suíomh gréasáin seo (‘an Suíomh’) faoi úinéireacht Cois Life (Cló Iar-Chonnacht) agus á fheidhmiú ag Cois Life (Cló Iar-Chonnacht) agus cuirtear an t-eolas agus an t-ábhar ar taispeáint ar an Suíomh (an ‘tÁbhar’) chun críche pearsanta, neamh-thráchtála amháin. Is le Cois Life (Cló Iar-Chonnacht) nó lena sholáthraithe na bogearraí go léir a úsáidtear ar an Suíomh agus an t-ábhar go léir atá air (lena n-áirítear, gan teorainn, dearadh an tsuímh, téacs, grafaicí, ábhar amhairc agus ábhar físe agus an rogha agus an leagan amach a bhaineann leo siúd) agus tá siad cosanta ag dlíthe cóipchirt idirnáisiúnta.

Níl cead aon chuid den Ábhar a íoslódáil, a chóipeáil, a atáirgeadh, a athfhoilsiú, a phostáil, a tharchur, a stóráil, a dhíol nó a scaipeadh gan cead i scríbhinn a fháil roimh ré ó shealbhóir an chóipchirt.

Cuireann Cois Life (Cló Iar-Chonnacht) leathanaigh ghníomhaíochta ar fáil a bhaineann le táirgí ar leith de mheon macánta, chun úsáide pearsanta agus/nó chun úsáid i seomra ranga mar acmhainn oideachais. Fanann an cóipcheart sna hábhair seo le Cois Life (Cló Iar-Chonnacht) agus ní mór cead a lorg do gach úsáid ach amháin d’úsáid i réimsí pearsanta nó seomra ranga.

Ní mór na fógraí cóipchirt agus dílsithe a choinneáil slán. Tá toirmeasc ar athrú a dhéanamh ar aon Ábhar nó ar aon úsáid Ábhair chun críche ar bith seachas mar atá leagtar síos anseo (lena n-áirítear, gan teorainn, ar aon suíomh gréasáin nó ar aon líonra ríomhairí).

Féadann naisc a bheith ar an Suíomh le suíomhanna gréasáin tríú páirtí, nach bhfuil á rialú ná á gcothabháil ag Cois Life (Cló Iar-Chonnacht). Taispeántar na naisc seo ar mhaithe le húsáideoirí agus ní hionann iad agus moladh ó Chois Life (Cló Iar-Chonnacht)ar na suíomhanna a nasctar leo nó a dtagraítear dóibh, agus níl smacht ar bith ag Cois Life (Cló Iar-Chonnacht) ar ábhar aon tsuímh den chineál sin.

Ní dhéanann Cois Life (Cló Iar-Chonnacht) aon uiríll ná aon bharántaí de chineál ar bith, sainráite nó intuigthe, maidir leis an Suíomh ina iomlán nó aon chuid den Suíomh nó leis an Ábhar nó le haon suíomhanna idirlín a bhfuil an Suíomh nasctha leo, agus tá gach baránta agus uiríoll eisiata leis seo a mhéid a cheadaítear leis an dlí. Ní hionann ábhar an tSuímh agus comhairle agus níor cheart brath air chun cinneadh á dhéanamh nó chun staonadh ó chinneadh a dhéanamh. Níl aon ráthaíocht ann go mbeidh an Suíomh saor ó ionfhabhtú le víris nó le rud ar bith eile a d’fhéadfadh a bheith dochrach nó scriosach. A mhéid a cheadaítear leis an dlí, séanann Cois Life (Cló Iar-Chonnacht) aon dliteanas (cibé slí ina n-éireoidh sé) i ndáil le caillteanas agus/nó le dochar a eascraíonn as aon úsáid nó a bhaineann le haon úsáid den Ábhar iomlán nó d’aon chuid de, le húsáid an tSuímh agus/nó le húsáid aon suímh idirlín lena bhfuil an Suíomh nasctha nó le neamhábaltacht na rudaí céanna a úsáid, nó i ndáil le haon chaingean a thionscnaítear (nó nach dtionscnaítear) de thoradh a n-úsáide.

Forchoimeádann Cois Life (Cló Iar-Chonnacht) an ceart chun cur leis na coinníollacha úsáide ar an suíomh gréasáin seo nó chun iad a athrú. Postálfar aon athruithe ar an leathanach gréasáin seo agus tá sé d’fhreagracht ort, mar úsáideoir, a chinntiú go bhfuil tú ar an eolas faoi aon athruithe den chineál sin. Má leanann tú ort ag úsáid an tsuímh tar éis é a bheith athraithe, measfar go bhfuil glactha agat le haon athruithe atá déanta.

Forchoimeádann Cois Life (Cló Iar-Chonnacht) an ceart chun aon athruithe is mian leis a dhéanamh ar an eolas ar www.coislife.ie. Forchoimeádann Cois Life (Cló Iar-Chonnacht) an ceart freisin chun athruithe ar an dearadh agus ar na seirbhísí a chuirtear ar fáil ar an suíomh a dhéanamh gan fógra agus gan dliteanas.

Bailíonn Cois Life (Cló Iar-Chonnacht) faisnéis ar leathanaigh a bhfaigheann cuairteoirí an tsuímh rochtain orthu nó a mbaineann siad úsáid astu, chomh maith le faisnéis a chuireann cuairteoirí agus/nó custaiméirí ar fáil, mar fhaisnéis suirbhé agus/nó clárúcháin suímh. Baineann Cois Life (Cló Iar-Chonnacht) úsáid as an bhfaisnéis sin le haghaidh athbhreithnithe inmheánacha, chun ábhar an tSuímh a fheabhsú agus chun fógra a thabhairt do chustaiméirí maidir le nuashonrúcháin ar an Suíomh.

Déanfar na téarmaí agus na coinníollacha seo a fhorléiriú de réir dhlíthe na hÉireann agus beidh dlínse ag cúirteanna na hÉireann aon díospóidí idir thú féin agus Cois Life (Cló Iar-Chonnacht) a réiteach.

Is iad na comhlachtaí PayPal agus Stripe a chuireann na saoráidí íocaíochta ar líne ar fáil ar www.coislife.ie. Geallann PayPal, Stripe agus Cois Life (Cló Iar-Chonnacht) nach roinnfear an fhaisnéis a chuireann tú ar fáil le haon pháirtí seachtrach gan toiliú sainráite a fháil uait agus go mbainfidh aon ríomhphost a fhaigheann tú ó Stripe, PayPal nó Cois Life (Cló Iar-Chonnacht) le d’ordú amháin.

Agus tú ag seiceáil amach, iarrfar ort do shonraí billeála agus seolta a chur ar fáil chun an t-ordú a dhearbhú. Cuirfear do shonraí seolta agus d’ordú chuig Cois Life (Cló Iar-Chonnacht) lena bpróiseáil agus gheobhaidh tú ríomhphost ag dearbhú an ordaithe. Ní bheidh rochtain ag Cois Life (Cló Iar-Chonnacht) ar do shonraí cárta creidmheasa tráth ar bith, ach beidh Cois Life (Cló Iar-Chonnacht) in ann an t-idirbheart bainc a dhearbhú nó a chur ar ceal nó aisíocaíocht a dhéanamh do do charta creidmheasa más gá.

Geallann Cois Life (Cló Iar-Chonnacht) nach mbainfidh aon ríomhphost a fhaigheann tú ó Cois Life ach le d’ordú/d’orduithe (ach amháin i gcás gur chláraigh tú go deonach le haghaidh nuachtlitir dhigiteach Cois Life (Cló Iar-Chonnacht)).

Dá mba mhaith leat ceist a chur faoi d’ordú nó teagmháil linn ar chúis ar bith, iarrtar ort é sin a dhéanamh trí ríomhphost a chur chuig eolas@cic.ie

Bíonn oifig Cois Life (Cló Iar-Chonnacht) ar oscailt 9.00am–5.00pm, Luan go hAoine, de ghnáth.

Orduithe

Seoltar orduithe sa phost laistigh de thrí lá oibre ón dáta ar a bhfaightear iad, agus de ghnáth seachadtar iad laistigh de 2–14 lá oibre ag brath ar an áit a bhfuil siad ag dul.

Sá chás go ndúnfar an oifig ar feadh níos mó ná dhá lá oibre, cuirfear fógra faoi seo ar ár suíomh gréasáin de ghnáth, ina léireofar an chéad dáta eile ar a seolfar orduithe amach.

Ríomhtar an costas seachadta (postas) bunaithe ar an gceann scríbe agus ar mheáchan na n-earraí atá á gceannach.

Cé go ndéantar gach iarracht a chinntiú go bhfuil na praghsanna cruinn agus go bhfuil na teidil ar an Suíomh ar fáil, ní féidir é seo a dhearbhú agus b’fhéidir go dtiocfadh athrú ar eolas praghais agus/nó ar eolas faoi leabhair a bheith ar fáil gan fógra.

Trí iarratas/ordú a dhéanamh, tá tú ag tairiscint go gceannóidh tú táirge a nglacfaimidne lena dhíol leat faoi réir na dTéarmaí agus na gCoinníollacha seo a leanas. Tá gach iarratas faoi réir na teidil a bheith ar fáil agus praghas an ordaithe a bheith dearbhaithe againn.

Féadann na hamanna seolta a bheith éagsúil ag brath ar infhaighteacht na n-earraí. Ní bheimid freagrach as aon mhoill ar sheachadadh a eascraíonn as moilleanna poist nó as force majeure. Tá Cois Life (Cló Iar-Chonnacht) i dteideal diúltú do d’iarratas. Nuair a dhéanann tú iarratas, is gealladh é sin uait gur fíor agus cruinn iad na sonraí go léir a chuireann tú ar fáil dúinn chun earraí nó seirbhísí a iarraidh, agus gur tú féin úsáideoir údaraithe an chárta creidmheasa a úsáideann tú chun an t-iarratas a dhéanamh agus go bhfuil go leor airgid ar fáil chun costas na n-earraí nó na seirbhísí a chlúdach.

Tá tú freagrach as muid a chur ar an eolas faoi aon athruithe ar na sonraí seo chomh luath agus is féidir.

Caithfidh an bhail chéanna a bheith ar an táirge agus a bhí nuair a seoladh é an chéad uair agus ní mór an t-ábhar pacáistithe agus na lipéid go léir a áireamh leis. Ní mór faisnéis a áireamh leis na hearraí a chuirtear ar ais ina léirítear uimhir ordaithe an chustaiméara mar fhianaise ar an gceannach. Ní féidir linn glacadh le hearraí úsáidte nó damáistithe a sheoltar ar ais. Tá an custaiméir freagrach as an gcostas a bhaineann le hearraí a sheoladh ar ais.